Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Tập 1

Tác giả: Võ Bá Tầm

15/07/2021
6,009
14,504
Miễn phí

CHƯƠNG I – KHÁI NIỆM CHUNG.
CHƯƠNG II – TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU.
A – BÊ TÔNG.
B – CỐT THÉP.
C – BÊ TÔNG CỐT THÉP.
CHƯƠNG III – NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO.
CHƯƠNG IV – CẤU KIỆN CHỊU UỐN.
CHƯƠNG V – CẤU KIỆN CHỊU NÉN.
CHƯƠNG VI – CẤU KIỆN CHỊU KÉO.
CHƯƠNG VII – TÍNH TOÁN CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN THỨ HAI.
CHƯƠNG VIII – CẤU KIỆN CHỊU UỐN XOẮN.
CHƯƠNG IX – SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP.