HƯ HỎNG SỬA CHỮA GIA CƯỜNG CÔNG TRÌNH

Tác giả: Lê Văn Kiểm

23/08/2021
184
690
Miễn phí

MỤC LỤC

Phần I  Hư hỏng và sửa chữa bêtông
Chương 1  Khái niệm mở đầu  
Chương 2  Kiểm định chất lượng bêtông  
Chương 3  Những hư hỏng bêtông và nguyên nhân  
Chương 4  Kỹ thuật sửa chữa mặt bêtông   
Chương 5  Sửa chữa sàn bêtông 
Chương 6  Sửa chữa vết nứt trong bêtông  
Chương 7  Sửa chữa bêtông cốt thép chất lượng xấu 
Chương 8  Sửa chữa rò rỉ, thấm nước qua bêtông  
Chương 9  Sửa chữa bêtông các công trình đặc biệt  
Phần II  Gia cường kết cấu bêtông cốt thép
Chương 10  Gia cường kết cấu bằng tăng tiết diện  
Chương 11 Gia cường cột bằng thép hình  
Chương 12  Gia cường dầm bằng gối tựa cứng  
Chương 13  Gia cường dầm bằng gối tựa đàn hồi  
Chương 14  Gia cường dầm bằng thanh căng ứng suất trước  
Chương 15  Gia cường dầm liên tục bằng  thanh căng ứng suất trước  
Chương 16  Gia cường công son bằng thanh căng chéo ứng suất trước  
Chương 17  Gia cường dầm để chịu lực cắt 
Chương 18  Kết cấu dỡ tải cho dầm và sàn  
Chương 19  Những hư hỏng đặc biệt  
Chương 20  Những bài học kinh nghiệm gia cường kết cấu bêtông cốt 
Phần III  Hư hỏng, sửa chữa, gia cường kết cấu thép 
Chương 21  Tình trạng hư hỏng trong kết cấu thép 
Chương 22  Những bài học kinh nghiệm từ các sự cố kết cấu thép  
Chương 23  Điều tra nghiên cứu sự cố kết cấu thép  
Chương 24  Gia cường kết cấu thép bằng thay đổi sơ đồ cấu tạo 
Chương 25  Gia cường kết cấu thép bằng tăng tiết diện  
Chương 26  Thiết kế gia cường kết cấu thép bằng tăng tiết diện 
Chương 27  Gia cường dầm thép bằng thanh căng ư.s.t 
chương 28  Những bài học kinh nghiệm gia cường kết cấu thép 
Phần IV  Hư hỏng, sửa chữa, gia cường kết cấu gạch
Chương 29  Gia cường tường gạch 
Chương 30  Những bài học kinh nghiệm rút ra từ các sự cố kết cấu gạch 
Chương 31  Xây thêm tầng nhà  
Chuyên đề  Công nghệ di dời nhà