Sổ tay công trình sư thi công

Tác giả: Giang Chính Vinh

15/07/2021
409
1,488
Miễn phí

Nội dung của cuốn sách gồm 5 lĩnh vực chính như sau:
1. Công tác chuẩn bị thi công.
2. Kỹ thuật thi công.
3. Kiểm soát chất lượng thi công.
4.Quản lý hiện đại và kỹ thuật an toàn.
5.Tài liệu kỹ thuật thường dùng trong thi công.
Sách có nội dung súc tích được truyền bá, sử dụng rộng rãi từ Trung Quốc..