Sổ tay xử lý sự cố công trình thi công tập 2

Tác giả: Vương Hách

15/07/2021
175
601
Miễn phí

1. Khái niệm chung
2. Kĩ thuật đo kiểm tra
3. Xử lí sự cố công trình nền
4. Xử lí sự cố công trình móng
5. Xử lí sự cố công trình xây
6. Xử lí sự cố công trình bê tông cốt thép
7. Xử lí sự cố công trình bê tông ứng suất trước
8. Xử lí sự cố công trình kết cấu thép
9. Xử lí sự cố công trình kết cấu đặc chủng
10. Xử lí sự cố thấm dột
11. Xử lí sự cố công trình trang trí, của và sàn
12. Vật kiệu dùng để xử lí sự cố